Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozování e-shopu Möbelix společnosti XLMX obchodní s.r.o.

1. Činnost společnosti XLMX obchodní s.r.o.

 1. Předmětem podnikání společnosti XLMX obchodní s.r.o., IČO: 62497286, se sídlem Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 4586 (dále jen „XLMX“) je především prodej nábytku a bytových doplňků, jakož i zboží pro domácnost a poskytování s tím souvisejících služeb.
 2. Za účelem nabízení shora uvedených výrobků a služeb provozuje společnost XLMX obchodní s.r.o. internetový obchod na adrese www.moebelix.cz, kde je možné zakoupit jednotlivé výrobky prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. Nedílnou součástí provozování internetového obchodu je i zpracování osobních údajů zákazníků, kteří si touto cestou zakoupili jednotlivé výrobky.
 3. Nedílnou součástí podnikatelské činnosti v souvislosti s provozováním e-shopu je i marketingová činnost na propagaci společnosti a jejího zboží a zlepšování služeb zákazníků v podobě zasílání obchodních sdělení. V této souvislosti vede XLMX databázi CRM osobních údajů svých zákazníků.
 4. Osobní údaje jsou v rámci provozování e-shopu dále zpracovávány v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení XLMX jejich zákazníkům. K zasílání obchodních sdělení dochází buď v souvislosti s uskutečněním koupě zboží či služeb u XLMX, nebo na základě výslovného souhlasu zákazníka. Udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení je možné kdykoli odvolat na níže uvedené adrese. Takto získané osobní údaje nejsou užívány k jiným účelům, než je zasílání obchodních sdělení.

2. Správce nebo zpracovatel?

 1. XLMX je správcem osobních údajů.
 2. XLMX jako správce osobních údajů není povinen mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů.
 3. XLMX nominovala kontaktní osobu pro dotazy týkající se ochrany osobních údajů a jejich zpracování, jakož i dohled nad zpracováním osobních údajů v rámci XLMX, na kterou je možno se obracet s dotazy týkajících se ochrany a zpracování osobních údajů, a to na kontaktní emailové adrese: marketing@moebelix.cz.

3. Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?

 1. XLMX jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z platných právních předpisů a z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) (dále jen platné právní předpisy). XLMX pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů. Nezbytnou ochranu přitom zajišťuje i u třetích spolupracujících osob, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů vystupují, nebo mohou vystupovat jako správci osobních údajů, nebo jejich další správci, nebo jako zpracovatelé osobních údajů.

4. Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?

 1. V souvislosti s provozováním e-shopu Möbelix jsou zpracovávány údaje nutné k uzavření kupní smlouvy a k plnění povinností z ní vyplývající, jakož i další Vaše kontaktní údaje. Zpracovávány jsou tyto údaje: jméno a příjmení, titul, bydliště, telefonní kontakt, emailová adresa, bankovní spojení v souvislostí s realizací platby kupní ceny, včetně platby prostřednictví paypal služeb.
 2. Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy, plnění zákonných povinností v souvislosti s uskutečněným prodejem zboží, jakož i na základě oprávněného zájmu naší společnosti za účelem nabízení dalšího obdobného zboží a služeb, poskytování informacích o novinkách, akcích na zboží, slevových akcích, soutěžích, nových pobočkách, zasílání newslettru, jakož i další propagaci zboží společnosti XLMX a zasílání obchodních sdělení.
 3. XLMX jako správce osobních údajů vede v souvislosti s provozováním e-shopu elektronickou databázi (CRM systém), ve které eviduje osobní a kontaktní údaje týkající se subjektu údajů jako zákazníka a smluvní strany kupní smlouvy, a to v rozsahu jméno a příjmení, titul, bydliště, telefonní kontakt, emailová adresa.  
 4. XLMX jako správce osobních údajů vede dále elektronickou databázi (CRM systém) osobních a kontaktních údajů v rozsahu sděleném zákazníkem za účelem zasílání obchodních sdělení, zejména jméno, příjmení, bydliště, kontaktní mailová adresa, telefonní kontakt.
 5. Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem profilování Vašeho nákupního chování, zejména vyhodnocování uskutečněných nákupů, zakoupených kategorií zboží, množství, frekvence nákupů, nákupní zvyklosti apod., a to s cílem možnosti zpracování adresné nabídky a přizpůsobení nabídky Vaší osobě.
 6. Při návštěvě internetových stránek provozovaných XLMX používáme cookies. To znamená, že informace budou ve formě „cookies“ ukládány na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookies.
 7. V souvislosti s užíváním cookies na našich web stránkách jsou zpracovávány tyto údaje:
 • Datum a čas návštěvy stránky
 • Název navštívené stránky
 • Session-ID
 • Referrer-URL
 • Množství přenášených dat
 • Výrobek a Verze-Informace o použitých prohlížečích

Informujeme Vás, že bez používání cookies je možno užívat naše webové stránky omezeně, nebo v některých případech může být užívání i zcela vyloučeno.
 


5. Jak se dostávají údaje do naší databáze?

 1. Nové údaje do naší databáze (CRM systému) získáváme výlučně přímo od našich zákazníků nebo v souvislosti s nákupem zboží a služeb z jejich strany.
 2. Do naší zákaznické databáze vkládáme údaje
 • získané z uzavřených smluv (kde XLMX je smluvní stranou smlouvy) – v rozsahu základních identifikačních údajů týkajících se smluvní strany, kontaktních údajů a údajů týkajících se nákupního chování zákazníků (jako např. druhy zakoupeného zboží, hodnota nákupu, místo nákupu, frekvence nákupu). 
 • získané přímo od subjektu údajů s jejich souhlasem - zejména při žádosti o zasílání obchodních sdělení, účastí na soutěžích a marketingových akcích.
 • Do databáze zájemců o zasílání obchodních sdělení se mohou zájemci registrovat prostřednictvím webového formuláře na www.moebelix.cz nebo přímo na filiálkách obchodních domů Möbelix.

 
6. Jaký je právní základ zpracování osobních údajů?

 1. Právním základem zpracování osobních údajů v souvislosti s Vašimi nákupy na našem e-shopu je plnění smluvních povinností, plnění zákonných povinností nebo oprávněný zájem správce.
 2. Právním základem zpracování osobních údajů v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení a dalších marketingových aktivit je oprávněný zájem správce.
 3. Osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, pakliže je takovýto souhlas nezbytný pro zpracování osobních údajů, kdy osobní údaje nemohou být zpracovávány na základě jiného právního základu uvedeného v odst. 8.1. tohoto článku.
 4. Oprávněným zájmem správce je zkvalitňování služeb zákazníkům, poskytování souvisejících služeb, jakož i nutná podpora mateřské společnosti v rámci marketingových aktivit, správy e-shopu a IT servis.


7. S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?

 1. Všechny osobní údaje zpracovává XLMX jako správce.
 2. Údaje jsou zpřístupňovány rámci skupinových marketingových aktivit a správy internetového obchodu a IT podpory i ze strany mateřské společnosti XLMX.  
 3. Zákaznická databáze není sdílena s dalším správcem osobních údajů.
 4. Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je správa e-shopu XLMX, správa zákaznické emailové a telefonické linky, rozesílání hromadných mailingových nabídek, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou, průzkum trhu a průzkum spokojenosti členů, vyhodnocení nákupního chování a obdobné marketingové aktivity. Kontaktní údaje zákazníků dále v omezeném rozsahu sdílíme se společnostmi, které pro nás zajišťují tisk reklamních materiálů, adresné nabídky, dopravu, skladování či kontrolu prodávaného zboží, popř. fakturační, účetní, daňové nebo advokátní služby, avšak jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Zpracování osobních údajů mohou pro XLMX provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.
 5. IT služby související se zpracováním údajů v souvislosti s Vašim nakupováním na našem e-shopu a prohlížením našich internetových stránek zajišťujeme vlastními silami za využití našich zaměstnanců, za účelem maximální ochrany dat a Vašeho soukromí. K osobním údajům má přístup IT oddělení koncernu Lutz (včetně externích zpracovatelů) z důvodu zajišťování technické podpory e-shopu a jeho technického servisu, zálohování a archivace dat, a zajištění funkčnosti a inovací systému IT využívaného v koncernu Lutz.

 
8. Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje?

 1. Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu Vaší registrace na stránkách našeho e-shopu, popř. po dobu trvání kupní smlouvy, resp. realizace kupní smlouvy, a následně po zákonem stanovenou promlčecí dobu k uplatnění práv vyplývajících z kupní smlouvy, jakož i po archivační dobu a dobu stanovenou právními předpisy pro plnění dalších zákonných povinností zejména k veřejnoprávním úřadům a orgánům.
 2. Osobní data zpracovávaná na základě Vámi uděleného souhlasu zpracováváme po dobu jeho trvání.
 3. V případě pominutí účelu, pro který byly Vaše osobní údaje zpracovávány, zániku právního základu pro zpracování osobních údajů, nebo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, dochází k vymazání Vašich osobních údajů. Následně však budou Vaše osobní údaje archivovány pro plnění zákonem stanovených povinností a uchování dat po dobu zákonem stanovenou.  

9. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?

 1. Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které zpracováváme, má právo na přístup k osobním údajům, které o ní XLMX zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz.
 2. Fyzická osoba má dále právo:
 • udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to bezplatně, buď dopisem zaslaným na adresu XLMX, nebo e-mailem doručeným na adresu marketing@moebelix.cz, přičemž při odvolání souhlasu musí upřesnit, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvolává (viz výše);
 • vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy případně požádat o opravu osobních údajů;
 • právo na omezené zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - bližší informace na www.uoou.cz pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavku na vysvětlení týkajícího se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu marketing@moebelix.cz.
 

10. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

 • Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.


11. Technická opatření

 • K ochraně Vašich osobních údajů jsme přijali potřebná organizačně-technická opatření k zabránění především ztrátě, neoprávněné manipulaci, neoprávněnému přístupu a jakéhokoli jiného zneužití. Přijatá opatření jsou průběžně prověřována z hlediska jejich funkčnosti a účelovosti s cílem zajistit maximální standard ochrany Vašich osobních údajů. Aplikaci a dodržování organizačně-technických opatření je průběžně monitorováno a jsou příjmaná nová technická řešení s ohledem na technologický vývoj. Osoby, jimž Vaše osobní data zpřístupňujeme, jsou oprávněni spolupracovat s naší společností výlučně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, která zajišťuje námi požadovaný maximální standard ochrany osobních údajů.

 

Informace o zpracování osobních údajů  v rámci Möbelix zákaznického programu a marketingových aktivit společnosti XLMX obchodní s.r.o.

1. Činnost společnosti XLMX obchodní s.r.o.

 • Předmětem podnikání společnosti XLMX obchodní s.r.o., IČO: 62497286, se sídlem Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 4586 (dále jen „XLMX“) je především prodej nábytku a bytových doplňků, jakož i zboží pro domácnost a poskytování s tím souvisejících služeb. Nedílnou součástí podnikatelské činnosti je i marketingová činnost na propagaci společnosti a jejího zboží a zlepšování služeb zákazníků v podobě zasílání obchodních sdělení. V této souvislosti vede XLMX databázi CRM osobních údajů svých zákazníků. .


2. Möbelix zákaznický program (Karta výhod)

Výhody a cíle zákaznického programu:

 • získání Karty výhod – slevové knížky na nejrůznější zboží aktualizované 4x za rok
 • získání ročního bonusu, který se vypočítává na základě souhrnné konečné částky za uskutečněné nákupy  v daném kalendářním roce
 • Poskytování slev
 • Nabízení akčního zboží
 • Soutěže a věrnostní kampaně
 • Profilování nákupního chování = adresné nabídky na akční zboží
 • Zasílání obchodních sdělení

 
Zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí zákazníka v zákaznickém programu je nezbytné pro základní fungování zákaznického programu a poskytování z něj plynoucích výhod a služeb. Bez poskytnutí osobních údajů není možné plnit účel zákaznického programu, resp. poskytovat jednotlivé služby a výhody konkrétnímu zákazníkovi. Členství v zákaznickém programu však není podmínkou pro nákup zboží a služeb u XLMX.


3. Ostatní marketingové aktivity
 
3.1. Ke zpracování osobních údajů zákazníků jako subjektu údajů dochází i v souvislosti s ostatními marketingovými aktivitami XLMX, zejména pořádáním soutěží, slevových akcí, kampaní, marketingového průzkumu trhu apod. V rámci marketingových aktivit jsou vždy zpracovávány osobní údaje subjektů údajů v souvislosti s jejich účastí v těchto marketingových aktivitách nebo v souvislosti s nákupem zboží a služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze ke stanovenému účelu v rámci konkrétní marketingové akce, v rozsahu zákazníkem uděleného souhlasu nebo rozsahu souvisejícím s prodejem zboží a služeb.

3.2. Osobní údaje jsou dále zpracovávány v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení XLMX jejich zákazníkům. K zasílání obchodních sdělení dochází buď v souvislosti s uskutečněním koupě zboží či služeb u XLMX, nebo na základě výslovného souhlasu zákazníka. Udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení je možné kdykoli odvolat na níže uvedené adrese. Takto získané osobní údaje nejsou užívány k jiným účelům než je zasílání obchodních sdělení.

4. Správce nebo zpracovatel?

 1. XLMX je správcem osobních údajů.
 2. XLMX jako správce osobních údajů není povinen mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů.
 3. XLMX nominovala kontaktní osobu pro dotazy týkající se ochrany osobních údajů a jejich zpracování, jakož i dohled nad zpracováním osobních údajů v rámci XLMX, na kterou je možno se obracet s dotazy týkajících se ochrany a zpracování osobních údajů, a to na kontaktní emailové adrese: marketing@moebelix.cz.  


5. Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?

 1. XLMX jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z platných právních předpisů a z  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) (dále jen platné právní předpisy). XLMX pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů. Nezbytnou ochranu přitom zajišťuje i u třetích spolupracujících osob, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů vystupují, nebo mohou vystupovat jako správci osobních údajů, nebo jejich další správci, nebo jako zpracovatelé osobních údajů.

 
6. Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?

 1. V souvislosti se zákaznickým programem Möbelix jsou zpracovávány údaje poskytnuté v přihlášce do zákaznického programu a dále údaje týkající se Vašeho nákupního chování, tedy zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní kontakt, emailová adresa.
 2. Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem řádného provozování zákaznického programu, zejména poskytování služeb a výhod, které jsou jeho podstatou, a dále za účelem profilování nákupního chování jeho členů  za účelem poskytování cílených adresných nabídek zboží a služeb a s tím souvisejících marketingových aktivit a služeb a zasílání obchodních sdělení.
 3. XLMX jako správce osobních údajů vede v souvislosti se zákaznickým programem elektronickou databázi (CRM systém), ve které eviduje osobní a kontaktní údaje členů zákaznického programu, sleduje a vyhodnocuje jejich nákupní chování za účelem poskytování individualizovaných nabídek a akcí.
 4. XLMX jako správce osobních údajů vede dále elektronickou databázi (CRM systém) osobních a kontaktních údajů v rozsahu sděleném zákazníkem za účelem zasílání obchodních sdělení, zejména jméno, příjmení, bydliště, kontaktní mailová adresa, telefonní kontakt.
 5. Při návštěvě internetových stránek provozovaných XLMX se může stát, že budou ukládány informace ve formě „cookie“ na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.

 

 1. Jak se dostávají údaje do naší databáze?
  1. Nové údaje do naší databáze (CRM systému) získáváme výlučně přímo od našich zákazníků nebo v souvislosti s nákupem zboží a služeb z jejich strany.
  2. Do naší zákaznické databáze vkládáme údaje získané z uzavřených smluv (kde XLMX je smluvní stranou smlouvy) – v rozsahu základních identifikačních údajů týkajících se smluvní strany, kontaktních údajů a údajů týkajících se nákupního chování zákazníků. 
  3. získané přímo od subjektu údajů s jejich souhlasem - zejména při žádosti o zasílání obchodních sdělení, účastí na soutěžích a marketingových akcích.
   
  1. Do databáze zájemců o zasílání obchodních sdělení se mohou zájemci registrovat prostřednictvím webového formuláře na www.moebelix.cz nebo přímo na filiálkách obchodních domů Möbelix.
   
  1. Jaký je právní základ zpracování osobních údajů?
  8.1.  Právním základem zpracování osobních údajů v souvislosti se zákaznickým programem, nebo  obchodními sděleními je plnění smluvních povinností, plnění zákonných povinností nebo oprávněný zájem správce.
  8.2. Osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, pakliže je takovýto souhlas nezbytný pro zpracování osobních údajů, kdy osobní údaje nemohou být zpracovávány na základě jiného právního základu uvedeného v odst. 8.1. tohoto článku.
  8.3. Oprávněným zájmem správce je zkvalitňování služeb zákazníkům, poskytování souvisejících služeb, jakož i nutná podpora mateřské společnosti v rámci marketingových aktivit, správy zákaznického programu a IT servis.
   

  1. S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?
   1. Všechny osobní údaje zpracovává XLMX jako správce.
   2. Údaje jsou zpřístupňovány rámci skupinových marketingových aktivit a správy zákaznického programu i mateřské společnosti XLMX.  
   3. Zákaznická databáze není sdílena s dalším správcem osobních údajů.
   4. Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je správa e-shopu XLMX zákaznického programu, správa zákaznické emailové
    a telefonické linky, rozesílání hromadných mailingových nabídek, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou, průzkum trhu a průzkum spokojenosti členů, vyhodnocení nákupního chování a obdobné marketingové aktivity. Kontaktní údaje členů dále v omezeném rozsahu sdílíme se společnostmi, které pro nás zajišťují dopravu, skladování či kontrolu prodávaného zboží, popř. fakturační či advokátní služby, avšak jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Zpracování osobních údajů mohou pro XLMX provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.
   
  1. IT služby související se zpracováním údajů zajišťujeme vlastními silami - za využití našich zaměstnanců, za účelem maximální ochrany dat a Vašeho soukromí. K osobním údajům může mít přístup IT oddělení koncernu XLMX (včetně externích zpracovatelů) s tím, že osobní údaje jsou zpracovávány na území EU, za účelem zálohování a archivace dat, a zajištění funkčnosti a inovací systému IT využívaného v koncernu.
   
  1. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje, a jak dlouho je uchováváme?
   1. Údaje členů v databázi uchováváme po celou dobu trvání účasti člena v XLMX zákaznickém programu a následně po zákonem stanovenou promlčecí dobu k uplatnění práv vyplývajících z programu, popř. po archivační dobu stanovenou právními předpisy. V případě, že zákaznická karta nebyla aktivně využita po dobu pěti let k uskutečnění žádného nákupu, nebo využití jiných služeb, bude členství v programu a s tím související zpracování osobních údajů automaticky ukončeno.
   
  1. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?
   1. Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které zpracováváme, má právo na přístup k osobním údajům, které o ní XLMX zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz.
   2. Fyzická osoba má dále právo:
  1. udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to bezplatně, buď dopisem zaslaným na adresu XLMX, nebo e-mailem doručeným na adresu marketing@moebelix.cz, přičemž při odvolání souhlasu musí upřesnit, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvolává (viz výše);
  2. vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy případně požádat o opravu osobních údajů;
  3. právo na omezené zpracování osobních údajů
  4. právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy
  5. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - bližší informace na www.uoou.cz pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.
   1. V případě jakýchkoliv dotazů či požadavku na vysvětlení týkajícího se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu marketing@moebelix.cz.
   

  1. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii
  Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.